#

"tính nhầm tiền điện" - Các Bài viết về tính nhầm tiền điện

 Tính nhầm 90 triệu tiền điện cho người dân, trưởng phòng điện lực nhận án phạt nặng
Tính nhầm 90 triệu tiền điện cho người dân, trưởng phòng điện lực nhận án phạt nặng