#

"fpga soc" - Các Bài viết về fpga soc

Bộ Kit phát triển FPGA SoC đầu tiên trong ngành dựa trên kiến trúc tập lệnh RISC-V hiện đã sẵn sàng
Bộ Kit phát triển FPGA SoC đầu tiên trong ngành dựa trên kiến trúc tập lệnh RISC-V hiện đã sẵn sàng