#

"đường tăng" - Các Bài viết về đường tăng

Tây Du Ký 1986: Lý do Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại lại không dùng Cân Đẩu Vân đi thỉnh kinh
Tây Du Ký 1986: Lý do Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại lại không dùng Cân Đẩu Vân đi thỉnh kinh