Tham vọng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ âm thầm làm trong nhiều năm qua, khiến Việt Nam tự hào
Tham vọng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ âm thầm làm trong nhiều năm qua, khiến Việt Nam tự hào